Risicomanagement ikoon website

Reminder Themadag Risicomanagement

Themadag risicomanagement 12 september 2019

Het dagelijks werk van gemeente ambtenaren bestaat uit het uitvoeren van taken die van belang zijn voor de inwoners van een gemeente. Dat kan zijn het vastleggen van de inwoners in de basisregistratie, het uitvoeren van hetgeen in de Participatiewet is omschreven of ervoor zorgen dat de straten en wegen goed begaanbaar zijn en worden onderhouden.

Aan de verzekeringsspecialisten binnen de gemeenten wordt gevraagd om de risico’s die aan deze werkzaamheden verbonden zijn in meer of mindere mate te verzekeren. Maar zorgt een verzekering nu voor de continuïteit van de “bedrijfsvoering” van de gemeente als zich een dergelijk risico voordoet? In sommige gevallen kan dat het geval zijn, maar als een risico zich voltrekt zijn de gevolgen vaak heel verschillend. En die gevolgen zijn niet allemaal te verzekeren. Denk bijvoorbeeld aan imago schade of politiek bestuurlijke risico’s.
Daarom is risicomanagement een belangrijk onderdeel van de advies werkzaamheden van de verzekeringsspecialist binnen de gemeente. Hij of zij kan adviseren over de (on) mogelijkheden ten aanzien van een verzekeringsdekking maar ook onder de aandacht brengen welke risico’s niet of beperkt te verzekeren zijn. Door risico- en verzekeringsmanagement te combineren wordt het mogelijk om bewuste keuzes te maken en de verzekeringsportefeuille af te stemmen op de specifieke risico’s en gewenste verzekeringsdekking. Waarbij de geïnventariseerde risico’s en de bij behorende beheersmaatregelen de basis vormen. Daarmee kan worden voorkomen dat er wordt “oververzekerd” en dat er een gevoel van veiligheid ontstaat die niet juist is.

Om bewuste keuzes te kunnen maken over wat wel of niet verzekerd moet worden is het van belang een risicoprofiel op te stellen. Zonder risicoprofiel is het niet mogelijk om te beoordelen of de bestaande verzekeringsportefeuille de gewenste dekking biedt voor de risico’s of om een bewuste keuze te maken over het wel of niet verzekeren. Een belangrijke stap is het uitvoeren van een risico-inventarisatie ten aanzien van de werkzaamheden per afdeling. Door in gesprek te gaan met de verantwoordelijken over welke risico’s er zijn verbonden aan hun werkzaamheden en samen te bepalen wat de schade effecten zouden kunnen, ontstaat een beeld van kleinere en grotere risico’s. Vervolgens kan worden bepaald welke risico beperkende maatregelen nodig zijn en in hoeverre het wenselijk wordt geacht een verzekeringsdekking af te sluiten. Op deze wijze ontstaat een risico gestuurd verzekeringsbeleid.

Op 12 september wil de werkgroep risicomanagement u handvatten bieden om constructief met uw collega’s een goed gesprek over risico’s en verzekeringen te kunnen voeren. Door met u te “oefenen” hoe je dat kan doen, door theorie en praktijk aan elkaar te koppelen en handige tips van professionals op het gebied van risicomanagement aan te bieden.

Laat deze kans op een introductie van risicomanagement uw neus niet voorbij gaan. Kom 12 september naar Utrecht!

Inschrijven Themadag Risicomanagement
Sluiten
Inloggen